Tootegrupid

Privaatsuspoliitika

Tavast Eesti OÜ andmete kasutamise privaatsuspoliitika.

Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning reguleerivad Tavast Eesti OÜ (edaspidi Tavast või Tavast Eesti) kaupluste ja veebipoe (aadressil www.rasmussen.ee) külastajate (edaspidi Kliendid) andmete töötlemise tingimusi (edaspidi Tingimused).

Tavast töötleb Kliendi isikuandmeid, kui Klient ostab Tavasti kauplusest kaupu või külastab Tavasti veebipoodi või ostab teisi teenuseid. Tavast töötleb Kliendi isikuandmeid ka juhul, kui Klient avaldab soovi saada avasti kliendiks.

Tingimused kehtivad alates 25. maist 2018. a, kuid kohalduvad ka enne eelnimetatud kuupäeva Kliendi poolt Tavastile avaldatud kliendiandmete töötlemisele.

1.      Mida käesolevad tingimused Kliendile tähendavad?

Tingimused on välja töötatud, sest oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Käesolevad Tingimused annavad ülevaate meie tavade kohta kliendiandmete töötlemisega seoses, sealhulgas (a) milliseid andmeid ja millisel eesmärgil me töötleme (b) kuidas Tavast infot töötleb (kasutab, avaldab jne); (c) Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega. Tavasti kaupluseid, sh veebipoodi külastades, eeldame, et olete käesolevaid Tingimusi lugenud ja nõustute nendega.

Käesolevad Tingimused on Klientidele kättesaadavad Tavasti kauplustes ja veebilehel www.rasmussen.ee

Tavastil on õigus Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades Klienti muudatustest Tavast Eesti veebilehel või muul viisil (nt kliendilehe kaudu). Muudatused jõustuvad nende avaldamisest Tavast Eesti veebilehel, kui muudatustes ei ole sätestatud teist tähtaega.

Külastades Tavast Eesti AS kaupluseid või müügikontoreid nõustute Tavast Eesti privaatsuspoliitikaga. Kui Te mingil põhjusel ei nõustu nende tingimustega, on Teil võimalik loobuda veebisaidi/kaupluste kasutamisest, samuti esitada meile Tingimustega seoses küsimusi punktis 9 nimetatud kontaktidel.

Välised lingid: Tavast Eesti veebisait kasutab linke, mille veebisaite haldavad kolmandad osapooled. Kui Te vajutate mõnele sellistest linkidest suunatakse Teid Tavast Eesti saidilt edasi veebisaiti omava organisatsiooni või ettevõtte kodulehele. Isegi kui kahe organisatsiooni veebisaitide vahel eksisteerib seos, ei oma Tavast Eesti kontrolli kolmanda osapoole veebisaidi üle. Igaüks neist omab isiklikku isikuandmete kogumise, menetlemise ja privaatsuse poliitikat. Külastades mõnda sellistest saitidest, peaksite enne andmete jagamist, tutvuma eraldi selle lehe privaatsuspoliitikaga.

 Mõisted

Tavast Eesti – ’Tavast Eesti’ kaubamärgi all tegutsevad kauplused, sh aadressil www.rasmussen.ee  asuv veebipood.

Isikuandmed – füüsilisest isikust Kliendiga seonduv igasugune info.

Kliendiandmed – igasugune teave, mis on Tavast Eestiile teatavaks saanud seoses Kliendi poolt Tavast Eesti kaupluste ja veebipoe külastamisega või kliendiks registreerimisega.

Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või on ostnud Tavast Eesti kauplustes või veebipoes müüdavaid kaupu või kasutab või on kasutanud Tavast Eesti teenuseid.

(Kliendiandmete) Töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kasutamine, kogumine, salvestamine, muutmine, lugemine, edastamine, ligipääsu andmine, kustutamine, hävitamine jmt. tegevused.

Tavast Eesti Klientide Kliendiandmete vastutav töötleja on Tavast Eesti AS.

2.      Milliseid andmeid me töötleme ja miks?

2.1.  Tavast Eesti kogub ja Töötleb ainult Tavast Eestiist kaupade ostmisega, osutatavate teenustega ja kliendisuhtega seotud järgnevaid andmeid:

2.1.1.      Kliendi registreerumisel püsikliendiks Kliendi kontaktandmed: nimi, isikukood/registreikood või sünniaeg, aadress, telefon, e-posti aadress;

2.1.2.      Veebikeskkonnas ostu sooritamisel IP aadress ja "küpsiste" informatsioon: nagu paljude teistegi veebisaitide puhul, salvestab Tavast Eesti veebisait Teie IP aadressi ja kasutab standardset tehnoloogiat nimega "küpsised" (cookies). Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebilehte külastades. Küpsised aitavad Teie veebilehitsejat Tavast Eesti serveris end automaatselt identifitseerida. Soovi korral võite oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuigi sellega seoses võib teatud veebisaidi aladel tekkida probleeme lehe kasutamisega. Tavast Eesti ei seo IP-aadressi personaalsete isikuandmetega. See tähendab, et Teie kasutaja sessiooni jälgitakse, kuid Teid ei seostata isiklikult. Kuigi teatud sorti küpsised võimaldavad meil Teie andmeid säilitada - näiteks veebivormide täitmisel. Sedasorti küpsiseid saadetakse veebilehitsejale ainult juhul kui olete andnud oma nõusoleku informatsiooni säilitamiseks.

2.1.3.      Finantsandmed: pangakonto number, kui makseid teostatakse veebipoes või kauplustes kaardimaksega.

2.1.4.      Suhtlusandmed: veebipoes kauba ostmisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestlused; samuti Tavast Eesti ja Kliendi vaheline suhtlus e-posti või kirja teel.

2.1.5.      Ostude ja teenustega seotud andmed: nt Tavast Eestiist teostatud ostudega või teenustega seonduv info (nt nõusoleku vormid, kokkulepped teenuse kohta jmt); veebipoest kauba kättetoimetamisega seonduv info, päringud ja kaebused;

2.1.6.      Kaupluste turvakaameratele jm videovalvesüsteemidele jäädvustatud andmed selleks, et ennetada, vähendada ja märgata kuritegusid (vargused, vandalism jm) seoses omandi ja varaga ning Klientide ja teiste isikute eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise, kaitseks. Videovalvesüsteeme kasutatakse selleks, et:

-         tagada klientide, töötajate, muude isikute ja kaupade turvalisus;

-         teha kindlaks meie kauplustes ning nende välisterritooriumil toimuvad loata viibimised, sissemurdmised, vargused, rünnakud, pettused rahatehingutes ja kõik muud ebaseaduslikud teod;

-         selleks, et jälgida isikute liikumist, kogunemist ja käitumist, et tagada paremini kaupluste ja kontori turvalisus;

-         selleks, et jälgida omandit, st territooriumi seisukorda, varuväljapääsude seisundit jms;

-         uurida kuritegude toimepanemist, selle kahtlust või muid vahejuhtumeid;

-         kaitsta, esitada ja teostada õigusnõudeid.

Eelnevates punktides toodud eesmärkidel töödeldakse isikuandmetena Kliendi jt kauplustes viibivate isikute kujutist ja kõiki teisi isikuandmeid ja tegevusi, mis on nähtavad videovalvega alas.

2.2. Kliendiandmete töötlemisel lähtub Tavast Eesti kehtivatest õigusaktidest ning võtab vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine.

2.3. Kliendiandmeid töödeldakse ainult Euroopa Liidu piires.

3.      Kuidas Tavast Eesti kasutab kogutud Kliendiandmeid? (Kliendiandmete töötlemise eesmärgid)

Tavast Eesti töötleb Kliendiandmeid peamiselt selleks, et:

3.1. osutada Kliendile kvaliteetset teenust ning hallata kliendisuhteid. Kliendiandmeid töödeldakse Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks (kaupade ostud ja teenused Tavast Eesti kauplustes ja kontorites); Kliendi nõusolekul kliendipakkumiste jt. turundusliku iseloomuga materjalide saatmiseks ning Kliendi soovil Kliendiandmete ajakohastamiseks.

3.2. Kaitsta Kliendi ning Tavast Eesti õigustatud huve (vara kaitse) ja isikute elulisi (tervis ja elu) huve (nt videovalve kauplustes), uurida teenuse kvaliteeti ning tõendada nt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestluste abil kauba müügiga ja teenustega seonduvaid tegevusi.

3.3. Osutada Kliendile lisateenuseid, viia läbi turuanalüüse ja teha statistikat. Selleks võib Tavast Eesti pakkuda Kliendile oma koostööpartnerite teenuseid, sealhulgas teha pakkumisi, mis põhinevad Kliendi nõusolekul või Tavast Eesti soovil pakkuda Kliendile parimat teenust. Tavast Eesti võib viia läbi Kliendiuuringuid, teha turuanalüüse ja koostada statistikat, korraldada kampaaniaid, mis põhinevad Tavast Eesti õigustatud huvil täiustada või arendada uusi teenuseid, Tavast Eesti veebipoodi või põhineb Kliendi nõusolekul.

3.4. Tagada teenuste nõuetekohane osutamine.

3.5. Tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogilisi lahendusi, kohandada veebipoe vaateid erinevatele seadmetele ja arendada teenuseid testimise ja parandamise teel, mis põhineb Tavast Eesti õigustatud huvil.

3.6. Tõendada ja kaitsta nõudeid, mis põhinevad lepingu või muu juriidilise kohustuse (nt raamatupidamislike kohustuste, kaugmüügiga seonduvate nõuete jmt) täitmisel või Tavast Eesti õigustatud huvil nt juriidiliste nõuete, pöördumiste jmt koostamiseks.

3.7. Võtta vastu makseid läbi makseteenuse pakkujate. Selleks, et võtta vastu Kliendi makseid kauba või teenuse eest, on Tavast Eestiil õigus suunata Klient pangalingile läbi makseteenuse pakkuja.

4.      Kuidas me teeme pakkumusi oma klientidele?

4.1. Tavast Eesti saadab Kliendile viimase nõusolekul personaalseid pakkumusi ja uudiskirju. Otseturundus võib põhineda kliendi poolt kasutatavate teenuste või ostetud toodete analüüsil. Pakkumusi võib saata Kliendi nõusolekul tema kontaktandmetele, mis on kogutud kliendikaardi vormistamisel, seoses kaupade ostmise või teenuste osutamisega või muul seaduslikul viisil.

4.2. Profiilianalüüs on Kliendi isikuandmete töötlemistoiming, mille raames analüüsitakse isiku huvisid, elukohta, isiklikke eelistusi jmt. Profiilianalüüsi kasutatakse Kliendile turunduslike pakkumuste saatmiseks. Vastavat analüüsi on Tavast Eestiil õigus teha õigustatud huvi olemasolul, juriidilise kohustuse täitmisel, lepingu täitmisel või Kliendi nõusolekul. Profiilianalüüsil ei ole Kliendile õiguslikke tagajärgi, vaid analüüsi eesmärk on pakkuda Kliendile paremat teenust, sh Kliendile huvipakkuvaid tooteid.

4.3. Tavast Eesti võib Kliendiandmeid töödelda e-teenuste kasutusmugavuse tõstmiseks, nt Kliendile ostuajaloo kuvamine veebipoes, personaalsete pakkumuste loomine jmt.

4.4. Tavast Eesti võib koguda Kliendi kohta statistilisi andmeid läbi kliendikaardiga registreeritud ostude kui ka muude andmete (nt elukoht, vanus jmt) analüüsi.

5.      Kellele me võime kliendiandmeid edastada?

5.1. Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalveasutused, sh Tarbijakaitseamet.

5.2. Tavast Eesti võib avaldada Kliendiandmeid kolmandatele isikutele, kes osutavad Tavast Eestiile teenuseid ja kes täidavad Tavast Eesti Kliendiandmete kaitsele kehtestatud nõudeid. Kolmandateks osapoolteks võivad olla Tavast Eesti partnerid, kelle ülesanneteks on kaupade tellimine, transport, veebipoe osas veebisaidi hooldamine ja selle sisuhaldus, turundusega seotud partnerid, sh juriidilised isikud, kes kuuluvad Tavast Eesti ettevõtete gruppi ja kes osutavad Tavast Eestiile teenuseid. Olukordades, kus Te olete jaganud oma isikuandmeid seoses küsimuste või teabenõuetega toodete või teenuste kohta, mida tarnib üks meie äripartneritest, võime info edasi saata ka tarnimisega/garantii andmisega seotud äripartneritele.

5.3. Tavast Eestiil on õigus avaldada Kliendiandmeid ka turvafirmale (kaupluste valvega seotud andmed, sh videosalvestiste andmed) audiitorile, õigus- ja finantskonsultandile või teistele Tavast Eesti poolt volitatud isikutele tingimustele, et nimetatud isikutele andmete avaldamine on vajalik (õigustatud huvi olemasolul).

6.      Kui kaua me andmeid säilitame?

6.1. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid võivad põhineda lepingutel Kliendiga, Tavast Eesti õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seonduvad seadused, kaugmüügiga seonduv regulatsioon jm õigusnormid). Videovalve salvestisi ei säilitata üle kolme kuu, välja arvatud juhul, kui salvestis sisaldab määratletud eesmärgi saavutamiseks vajalikku teavet. Sellisel juhul säilitatakse salvestist tuvastatud probleemi lahendamiseni või vastava juurdluse lõpetamiseni.

7.      Millised õigused on eraisikust Kliendil?

 Eraisikust Kliendil on Tavast Eesti poolt Isikuandmete Töötlemisega seoses järgnevad õigused:

7.1. Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, väärad või puudulikud;

7.2. Võtta osaliselt või täielikult tagasi oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks (nt nõusolek otseturunduspakkumuste saamiseks). Kui Klient võtab tagasi enda isikuandmete töötlemise nõusoleku kliendiprogrammi raames, ei saa Tavast Eesti võimaldada kliendile kliendikohaseid soodustusi ja kõik eelnevalt kokkulepitud õigused lõpetatakse. Nõusoleku saab tagasi võtta, saates taotluse läbi aadressile info@rasmussen.ee või pöördudes kauplustesse või kontorisse.

7.3. Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele, muuhulgas ajal, kui Klient on esitanud taotluse oma Isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks ning Tavast Eesti analüüsib, kas nõuet on võimalik täita.

7.4. Taotleda oma andmete kustutamist, nt kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel ning Klient võtab nõusoleku tagasi. Andmete kustutamist ei saa nõuda, kui Isikuandmed, mille kustutamist taotletakse Töödeldakse ka teistel alustel, nt lepingu või juriidilise kohustuse täitmiseks.

7.5. Saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või elektroonselt, või kui see on tehniliselt võimalik, edastada oma andmed teisele teenusepakkujale (õigus andmete ülekandmisele).

7.6. Saada infot, kas Tavast Eesti töötleb tema isikuandmeid ning saada neile andmetele juurdepääs.

7.7. Esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes, kui andmete töötlemine põhineb Tavast Eesti õigustatud huvil, nt profiilianalüüsil eesmärgiga pakkuda Kliendile tema profiilile vastavaid tooteid.

7.8. Esitada kaebusi Isikuandmete Töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega.

7.9. Juhul kui soovite kasutada ükskõik millist eeltoodud õigust edastage taotlus, kas punktis 9.3. toodud kontaktidele või vabas vormis Tavast Eestii töötajale. Oluline on taotlusele lisada Teie isikut tõendava dokumendi andmed (foto) või kui esitate taotluse lemmikloomakeskuses palume tõendada oma isikut keskuse töötajale isikut tõendava dokumendi alusel. See on vajalik, et saaksime olla veendunud, et olete andmesubjekt ja õigustatud taotlust esitama.

8.      Kuidas on tagatud teie andmete turvalisus veebis?

Tavast Eesti veebisait omab vajalikke meetmeid, et kaitsta veebisaidil kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Oleme kehtestanud mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Andmete turvalisusega seonduvaid nõudeid vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

9.      Kuidas meiega ühendust võtta?

9.1. Kui Teil on küsimusi seoses käesolevate tingimustega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust.

9.2. Teil on õigus pöörduda Tavast Eesti poole oma Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega meie veebilehel www.rasmussen.ee  toodud kontaktidel.

9.3. Eraisikust kliendid võivad pöörduda määratud andmekaitsespetsialisti poole e-post: info@rasmussen.ee